graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Licens Betingelser

Vilkår og betingelserGothfather

1. Christian Video Licensing (CVLI) giver licenstager en non-eksklusiv licens til offentligt at vise film og andre programmer, med copyright, på licenstagers adresse. Filmene, tv-serier mv, skal være lovligt købt eller lejet til personlig og privat brug i hjemmet som f.eks. videokassetter, DVD’er og stream over internettet, under de vilkår og bestemmelser som er beskrevet her. Offentlig fremvisning er altid når det sker uden for personlig hjemmebrug.

2. CVLI Danmark agentur under CVLI, UK, bekræfter at have sikret os de nødvendige rettigheder, ifølge gældende lovgivning og Copyright, Designs and Patens Act. 1988 48 Part I Chapter II sections 16 & 19, til at udstede denne licens.

3. Aftaleperioden begynder, som defineret på Licens-ansøgningen, og fortsætter derefter i perioder af 1 år, medmindre en af parterne ophæver aftalen ved udløb af en periode. Dette skal ske med 60 dages varsel. Hver årsperiode er at betragte som et ‘kontraktår’. Såfremt licenstager ikke opsiger aftalen med CVLI med det nødvendige varsel, vil aftalen løbe i hele kontraktåret, og licenstager har pligt til at betale licensafgift til CVLI. CVLI hverken refunderer beløb eller yder kredit til Licenstager, hvis Licenstager opsiger aftalen før periodens udløbsdato.

4. De offentlige visninger, som denne licens giver tilladelse til, skal finde sted i den bygning/de bygninger, som er specificeret i licensansøgningen. Formålet med de offentlige visninger er at vise film til medlemmer, elever, stab og gæster, og publikum skal begrænses til dette. Specifikke titler må ikke annonceres offentligt, og der må ikke opkræves deltagergebyr eller sælges billetter.

5. Den aftalte licensafgift for det første kontraktår, er fastsat af CVLI og betales til CVLI. Licensafgiften er baseret på oplysninger fra licenstager til CVLI.
Efterfølgende kontraktår kan medføre ændringer baseret på forskellige oplysninger f.eks.: Ændring ifølge forbrugerpristal eller ændringer i antal af deltagere/medlemmer, som denne licens dækker. Hvert år, eller på forespørgsel af CVLI, skal licenstager forsyne CVLI med oplysninger, som CVLI måtte behøve for at fastsætte licensafgiften for de følgende år. Licensafgiften for hvert af de følgende kontraktår forfalder til betaling senest ved kontraktbegyndelse. For sen betaling kan pålægges en afgift på 1,5 % af afgiften pr. påbegyndt måned.

6. De specifikke titler, som må blive vist offentligt af licenstager under denne licensaftale, er alene film produceret og/eller distribueret af en af de tilknyttede filmproducenter.
CVLI erklærer, at de tilknyttede film-producenter muligvis ikke har rettigheder til bestemte enkelte titler, eller at rettigheder er trukket tilbage på grund af udløb i licenstagers kontraktperiode. I dette tilfælde vil CVLI sende bindende varsel, om at bestemte titler ikke længere må blive anvendt til offentlig visning under denne licens. Et sådant varsel skal være bindende og effektueres af licenstager ved modtagelse. Det er licenstagers ansvar at være opdateret med CVLI’s til enhver tid gældende liste over producere og distributører. En sådan liste sendes på forespørgsel og kan ses/hentes på hjemmesiden www.cvli.dk

7. Licenstager må vise de titler offentligt, som er omfattet af denne licensaftale, under forudsætning af, at filmen er lovligt fremstillet på video, DVD eller streamet og indkøbt af licenstager fra en legitim kilde. Ansvaret for at indkøbe DVDfilm er licenstagers, og omkostningerne ved at fremskaffe disse DVD-film er alene licenstagers. Dette ansvar ligger udenfor aftalen om afgift for at vise filmen offentligt.

8. Licenstager må ikke kopiere, editere eller på anden måde ændre film beregnet til offentlig visning under denne licens.

9. Alle separate afgifter, der eventuelt skal betales til musikudgivere eller musikudgiverorganisationer for retten til offentligt at spille den musik, der er i en given spillefilm indeholdt i denne licensaftale, afholdes alene af licenstager og er CVLI Danmark uvedkommende.

10. Denne licens må ikke overdrages af licenstager uden skriftligt samtykke af CVLI, bortset fra at licenstager vil have ret til at overdrage denne aftale i forbindelse med en sammenlægning eller salg af sine værdier og forretning, forudsat at licenstager garanterer for betaling af skyldig licensafgift. Denne licens kan overdrages af CVLI.

11. Enhver oplysning, som gives om denne aftale, skal gives personligt og skriftligt.
Licenstagers adresse er noteret i licensansøgningen. CVLI’s adresse er: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum. Dato for personlig kontakt eller brev om ovennævnte oplysning skal udgøre dato for ikrafttræden.

12. I tilfælde af Licenstagers overtrædelse af nærværende licensaftale, forbeholder CVLI Danmark sig ret til, med tredive (30) dages skriftlig varsel, at opsige denne licensaftale. I tilfælde af sådant aftaleophør modtager Licenstager ikke tilbagebetalilng af licenshonorar. Hvis CVLI eller Licenstager giver afkald på at gøre sine beføjelser gældende i tilfælde af anden parts misligholdelse, medfører dette ikke at parterne tillige giver afkald på at gøre sådanne beføjelser gældende i tilfælde af tidligere, fortsatte eller senere misligholdelse.

13. Såfremt CVLI finder det nødvendigt at anvende advokatbistand for at forfølge rettighederne under denne licensaftale, og såfremt licenstager bryder aftalen, accepterer licenstager at betale rimelige omkostninger, også i forbindelse med advokatbistand, som CVLI måtte have påtaget sig.

14. Såfremt CVLI pådrager sig omkostninger eller afgifter i forbindelse med opkrævning af enhver betaling med overskreden betalingsdag, vil licenstager blive ansvarlig for betaling af en rente, 9% pa., beregnet fra forfaldsdato.

15 Licenstager anerkender ved underskrift på denne ansøgning, eller ved betaling af licensafgiften, at informationer, givet af licenstager, er korrekte og fuldstændige. Denne licens er lovligt givet og udgør en gyldig og bindende forpligtelse for licenstager og kan håndhæves ved disse vilkår og betingelser.

16. Enhver rettighed, der ikke er givet til licenstager i denne aftale, er reserveret til CVLI og/eller filmlicensgiveren.

17. Denne aftale indeholder den fulde og komplette aftale mellem CVLI og licenstager i tilknytning til Dansk lovgivning.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas